Ak vlastníte strašiu nehnuteľnosť je ten správny čas pre rekoštrukciu. Z plánu obnovy je možné získať finančné prostriedky. Všetky dôležité informácie nájdete v nasledujúcom článku. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zahŕňa obnovu rodinných domov, teda by mal pomôcť zefektívniť hospodárnosť budov. Dotácie na obnovu rodinných domov by mali do roku 2026 pomôcť 30 000 tisíc domácnostiam stať sa ekologickejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu a tým pochopiteľne aj k peňaženkám majiteľov. Celý projekt bude prebiehať pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia a Ministerstva životného prostredia. Od spustenia prvých dvoch výziev z programu dotácie na rodinné domy ubehlo už niekoľko mesiacov a došlo k niekoľkým zmená, ktorým sa podrobnejšie budeme venovať v článku.

Rekonštrukcia domu – podmienky získania príspevku

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou.Na obnovu rodinného domu je možné poskytnúť prostriedky len raz, bez ohľadu na to, kto o ne žiada alebo aké opatrenia sú súčasťou projektu.

Je nutné aby bolo zrealizované jedno z povinných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

K povinnému opatreniu ešte môžete pridať jedno z voliteľných opatrení ako napríklad:

 • tepelné čerpadlo
 • fotovoltické panely
  solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol ale len ak: je súčasťou komplexnej obnovy domu, je v energetickej triede A, nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia či oleja.
 • rekuperácia
 • iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.
 • kotol na spaľovanie biomasy ani tepelné zdroje na olej či uhlie podporované nebudú
 • zelená strecha: intenzívna ak sa zavlažuje z akumulačnej dažďovej nádrže, extenzívna
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu podzemná a nadzemná
 • tieniaca technika
 • odstránenie azbestu

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu. Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu. V prípade obnoviteľných zdrojov energie je zoznam oprávnených zariadení totožný s programom Zelená domácnostiam. Viac TU

Ste oprávnený žiadateľ?

O obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte musí byť uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný v prevažnej miere na bývanie. Na podnikateľské alebo hospodárske účely sa nemôže využívať viac ako 10% podlahovej plochy.
 • Energetická hospodárnosť pred obnovou domu sa musí určiť spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

O príspevok, ktorý prideľuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), môže žiadať fyzická osoba, ktorá mala trvalý pobyt v rodinnom dome už pred zverejneným výzvy. Pri výzve so zvýhodnenou mierou podpory musí mať trvalý pobyt v dome hlavný žiadateľ. Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Viete aký príspevok môžete získať?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

 • 14 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie na úrovni 30% až 60% oproti stavu pred obnovou
 • 19 000€ pre obnovu domu ktorý dosiahne úsporu primárnej energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou

Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 60% skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 40% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.
Viac informácií TU

Podanie žiadosti

Pred podaním žiadosti si prosí skontrolujte všetky potrebné dokumenty.

 • Jednoduchý formulár – žiadatelia nebudú musieť vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia
 • K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby
 • Potvrdenie o veku stavby môže byť jeden z týchto 3 dokladov:
  kolaudačné rozhodnutie
  znalecký posudok o veku stavby
  alebo potvrdenie od mestského/obecného úradu o veku stavby

Pripravte si potrebné prílohy. Viac informácií TU