Vrhli ste sa na stavbu domu a myslíte si, že všetkým papierovačkám odzvonilo? Ani zďaleka. Pri povinnostiach okolo stavby vysnívaného domu nesmiete nič podceniť. Udržať prehľad vo všetkých činnostiach vám uľahčí vedenie stavebného denníka. Aj vďaka nemu nezabudnete na žiaden detail a ostanete vždy v obraze s celým postupom výstavby!

Čo je to stavebný denník?

Stavebný denník je dokument určený na zaznamenávanie všetkých činností na stavbe. Vedenie stavebného denníka je dané aj v zákone, preto musí byť súčasťou každej dokumentácie na stavenisku. Obvykle ho vedie stavbyvedúci, ak však staviate svojpomocne vedenie takéhoto denníka ostáva vo vašej réžií. V prípade svojpomocnej výstavby musíte dať stavebný denník podpísať aj stavebnému dozoru.

Ako stavebný denník vyzerá?

To, akú formu stavebného denníka zvolíte záleží len na vás. Niektorí ľudia ostávajú verní starej klasike – zapisovanie do jednoduchého zošita. Iní hlavne pre zvýšenie efektivity a praktickosti volia elektronickú podobu stavebného denníka vo forme mobilnej aplikácie.

Tento moderný spôsob disponuje veľa výhodami. Údaje sú prístupné všetkým oprávneným osobám naraz, vďaka čomu môžete medzi sebou rýchlejšie spolupracovať. Priebeh stavebných prác sa dá sledovať prakticky kdekoľvek a len jedným klikom dokážete k zápisom pripojiť aj fotodokumentáciu.

Stavebný denník si v tlačenej podobe vyhotovte v 3 verziách. Originál si necháva zhotoviteľ stavby a kópie idú objednávateľovi a technickému dozoru.

Čo musí stavebný denník obsahovať?

Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh. Súčasťou príloh sú záznamy o prevzatí staveniska, protokoly, harmonogramy organizácie výstavby, prác a dodávok, záznamy o vykonaných skúškach, návody na inštaláciu a obsluhu strojov a zariadení, fotodokumentácia či náčrty.

Záznamy sa do stavebného denníka zapisujú denne a chronologicky. Do popisu sa píšu všetky práce, ktoré sa vykonali počas daného dňa, podmienky vrátane počasia a dennej teploty, počet pracovníkov na stavbe, použité stroje a materiály, dodávka a iné zmeny v projektovej dokumentácií. Samozrejme, zapísať sa musí aj akákoľvek závada, nález, sťažnosť či nedajbože pracovný úraz.

Úvodné listy obsahujú:
a) základný list, v ktorom sa uvedie:

– názov a sídlo stavebníka,
– názov a sídlo hlavného prípadne generálneho projektanta,
– názov a sídlo zhotoviteľa
– názov a sídlo poddodávateľov zhotoviteľa
– zmeny týchto údajov,
b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
c) prehľad zmlúv,
d) dodatky k zmluvám
e) zmeny zmlúv,
f) zoznam dokladov týkajúcich sa stavby,
g) zoznam úradných opatrení týkajúcich sa stavby
h) zoznam dokumentácie stavby,
i) zoznam zmien a doplnkov dokumentácie stavby,
j) prehľad skúšok každého druhu.

Kto robí zápisy do stavebného denníka?

Okrem stavbyvedúceho môžu do denníka zapisovať:
• osoby oprávnené vykonávať štátny a stavebný dohľad a dozor
• geodet a kartograf stavby
• projektant a projektanti čiastkových úsekov ako je kúrenie, kanalizácia, statika
• koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku
• zhotoviteľ (dodávateľ) stavby
• stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom

Do denníka môžu dopisovať termíny svojich návštev, údaje o zistených chybách, návrhy na ich odstránenie či iné výhrady aj zástupcovia stavebného, technického a architektonického dozoru.

Odkedy sa vedie a čo po skončení stavby?

Dokument sa vedie od prvého dňa začiatku stavebných prác až do ich skončenia. Stavebný denník si určite uchovajte, musí byť archivovaný po dobu 10 rokov. Pri kolaudácií ho od vás môže požadovať stavebný úrad a investor. Uzatvára sa teda až dňom, keď odstránite všetky nedostatky či chyby vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia.