Prítomnosť stavebného dozoru býva v našich končinách často zanedbávaná záležitosť. Treba si uvedomiť, že táto osoba, ktorá disponuje oprávnením túto prácu vykonávať, a teda je na to profesne spôsobilá, jednoznačne prispieva k zvyšovaniu hospodárnosti a kvalite stavebných činností.Aj keď nejde o službu zadarmo, v konečnom dôsledku je práve toto cesta ušetriť množstvo finančných prostriedkov, ktoré by ste inak minuli na zdĺhavú a zbytočne predraženú realizáciu stavby. Je tu síce možnosť využiť služby stavebného dozoru, ktorý má k dispozícii realizačná stavebná firma, no odporúča sa skôr nezávislý názor osoby, ktorý nebude na strane dodávateľskej spoločnosti a nebude mať s ňou pre istotu nič spoločné.

Na čo v prvom rade slúži stavebný dozor

Ľudia si často zamieňajú pojmy “stavebný dozor” a “stavbyvedúci”. Stavebný dozor vám postačí v prípade, ak riešite stavbu svojpomocne. Stavbyvedúci prichádza na scénu pri stavbách “na kľúč”. Jeho úlohou je určiť správny harmonogram stavebných prác, kontroluje činnosť osôb na stavenisku a stavbe (cudzie osoby môže vykázať) a preberá stavebné výrobky. Pri nich má právo kontrolovať ich kvalitu. Stavbyvedúci je povinný okamžite zastaviť stavebné práce v situácii, keď sa na stavbe vyskytla prekážka, ktorá ju obmedzuje. Najdôležitejší rozdiel spočíva v tom, že stavebný dozor stavbu dozoruje, no stavbyvedúci ju organizuje a aj celkovo vedie. Preto by mali tieto pozície vykonávať na jednej stavbe dve odlišné osoby.

Osoba vykonávajúca stavebný dozor:

 • Sleduje postup a spôsob vykonania všetkých stavebných prác a záležitosti s nimi spojené, čím zabezpečí ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci.
 • Má na starosti aj prevádzku technického vybavenia na stavenisku, inštaláciu, odborné uloženie stavebných hmôt a výrobkov, prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť použitia vybavenia, výrobkov a hmôt, odborné uloženie zariadení a strojov a v neposlednom rade aj sleduje vedenie stavebného denníka.
 • Má na starosti súlad dokumentácie stavby s priestorovou polohou. Popri tom sa musia dodržať aj všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Dôležité je, aby ustrážil dodržanie podmienok stavebného povolenia či územného rozhodnutia.
 • Ak zistí závady na stavbe, musí riešiť ich odstránenie. Ak to nie je možné, je jeho povinnosťou to bezodkladne oznámiť stavebnému úradu.

Stavbyvedúci disponuje inými úlohami a je oprávnený:

 • Určiť začiatok a koniec všetkých stavebných prác a všetkých činností na ne zaviazaných na stavbe či jej stavenisku.
 • Prebrať stavebné výrobky a určiť, či sú pre konkrétnu stavbu vhodné. Mal by rozhodnúť o ich uskladnení či umiestnení.
 • Vydávať pokyny k jednotlivým stavebným prácam, organizovať ich a aj pohyb osôb na stavbe či stavenisku
 • Koordinovať harmonogram stavebných prác.
 • Ak sa vyskytne prekážka, ktorá dostane stavbu do situácie, že nie je jej pokračovanie prípustné, musí všetky činnosti na stavenisku okamžite pozastaviť.
 • Ak sa na stavenisku objavia cudzie či nekompetentné osoby, môže ich vykázať.
 • Popri tom vedie o všetkých činnostiach a stavebných prácach aj evidenciu v stavebnom denníku.

Koľko stojí stavebný dozor?

Nie je vždy na mieste pozerať na stavebný dozor ako na ďalšiu položku, ktorá prinesie nepopulárne zvýšenie finančných nákladov. Podľa zistení odborníkov sa vďaka jeho práci naopak priemerne ušetrí 5 až 10% finančných prostriedkov, pričom cena tejto služby sa pohybuje v rozmedzí 0,7% – 1,5% rozpočtových nákladov stavby bez DPH (záleží aj od zložitosti stavby, pri rodinných domoch to bude nižšia suma ako pri veľkých projektoch). Cena základného stavebného dozoru sa začína na úrovni 800 € – 2000 €, pri stálom dozore sa môže suma ešte zvýšiť. Ceny sa však líšia aj od regiónov, najvyššie treba očakávať v hlavnom meste. Rozdielne môžu byť aj podľa počtu konzultácií a dohľadu. Nami spomenuté ceny môžete očakávať pri troch konzultáciách týždenne počas prvého mesiaca stavby a 1x týždenne do jej konca.

Kto môže robiť stavebný dozor?

Aby mohla osoba vykonávať kontrolnú alebo dozornú činnosť pri uskutočňovaní stavieb, musí byť odborne spôsobilá. Je nutné byť zapísaný v registri odborne spôsobilých osôb a vlastniť oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov. Podľa zákona musí osoba disponovať aj príslušným vzdelaním a preukázať dostatočné skúsenosti. Z dôvodu viacerých administratívnych činností musí byť schopný pečiatkovať doklady, čiže pečiatku aj vlastniť. Preto je dobré sa uistiť, či poskytovateľa stavebného dozoru nájdete v zozname vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a neváhajte požiadať ho o predloženie všetkých oprávnení potrebných k výkonu činnosti.

Stavebný denník

Ako sme už spomenuli, medzi kompetenciami, či dokonca povinnosťami stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho, je aj vedenie stavebného denníka. Ide o dôležitú výhodu, ktorú využitím služieb stavbyvedúceho získate. Je dôležitý pre zaznamenanie všetkých činností na stavenisku alebo stavbe a to je dokonca dané zákonom. Nejde však o jednoduchú záležitosť, preto je vhodné ju nechať na starosti kompetentným a vyškoleným osobám.Ak sa rozhodnete viesť stavbu svojpomocne, stále si ho musíte nechať podpísať aj stavebnému dozoru. Je potrebné si ho uchovať, môže ho totiž od vás požadovať pri kolaudácii stavebný úrad. Ak ho necháte na starosti stavbyvedúcemu, o túto problematiku sa nemusíte starať.

Viac o stavebnom denníku či jeho vedení sa dočítate v našom samostatnom blogu.