Projektová dokumentácia je odrazovým mostíkom pre začatie procesu výstavby akéhokoľvek objektu. V prípade, že plánujete výstavbu rodinného domu, tomuto kroku, sa jednoducho povedané nie je možné vyhnúť.

Čo je projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia predstavuje rozsiahly dokument, ktorý v sebe ukrýva výkresy a textovú časť s detailnými popismi jednotlivých častí. Je mapou, ktorá udáva smer stavebného procesu. A čo je najdôležitejšie, aj na základe tohto dokumentu stavebný úrad udelí stavebné povolenie.
Pri projektovej dokumentácií máte v podstate dve základné možnosti, zakúpiť hotový projekt rodinného domu z katalógu alebo, a to je finančne náročnejšia možnosť, si ho necháte vypracovať presne podľa Vašich požiadaviek.
Cena projektovej dokumentácie sa odvíja najmä od úžitkovej plochy stavby, prípadne zložitosti návrhu, či naprojektovaných materiálov. Napríklad hotové projekty sú vypracované skúsenými autormi a v katalógoch nájdete široký výber domov rôznych tvarov a veľkostí za prijateľnú cenu a v krátkej dodacej lehote. Katalógové projekty neobsahujú osadenie rodinného domu na konkrétny stavebný pozemok a projekty prípojok inžinierskych sietí ako sú: prípojka vody, kanalizácie, plynu a elektro prípojka.

Ktoré stavby musia mať projektovú dokumentáciu?

Projektovú dokumentáciu je nutné vypracovať pri rôznych druhoch stavieb a je potrebná pri bytovej budove, teda pri realizácii bytových domov aj rodinných domov. Nezabudnite na ňu ani pri drobnej stavbe, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Ide aj o prízemné stavby nepresahujúce 25 m2 s výškou maximálne 5 m (pri podzemných max. 3 m). Čiže sa jedná aj o pivnice, žumpy, prístrešky, práčovne, úschovne kočíkov či bicyklov.

Čo obsahuje projektová dokumentácia?

Obsah projektovej dokumentácie definuje zákon č. 50/1976 Z. z. – Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Aktuálna vyhláška platná do roku 2024 uvádza obsah projektovej dokumentácie v následujúcom znení:

 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby,
 • požiarno-bezpečnostné riešenie,
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu, zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku,
 • pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy,
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke.

Zákon je do istej miery nedokonalý a nešpecifikuje priamo do detailov špecifické požiadavky na projektovú dokumentáciu.

Konkrétne časti projektovej dokumentácie

Základným pilierom projektovej dokumentácie je architektonická štúdia. Obsahuje samotný architektonický návrh a ďalšie informácie k dispozičným parametrom stavby a použitých materiálov. Inak povedané ide o podrobný opis stavby, jej vzhľad a funkčnosť. Jedná sa o najdôležitejšiu fázu projektu.

Nemenej dôležitým krokom je vypracovanie súhrnnej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá by mala obsahovať: meno, priezvisko a adresu navrhovateľa, zoznam účastníkov konania, stručnú charakteristiku riešeného územia, parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, parcelné čísla susedných pozemkov a nehnuteľností.

Dokumentácia, ktorá je potrebná pre získanie stavebného povolenia slúži ako podklad na stavebné konanie, ktorého výsledkom je vydanie stavebného povolenia riešenej stavby. Vychádza z architektonickej štúdie a pozostáva zo stavebných výkresov ale neobsahuje konštrukčné detaily.

Dokumentácia pre realizáciu stavby je dokument vypracovaný do takej miery podrobnosti, aby bola možná kalkulácia respektíve nacenenie celkových rozpočtových nákladov stavby a celého stavebného procesu.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je spracovaná po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien a je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie.

Načo si dať pozor pri vypracovaní projektovej dokumentácie

Každý z nás si svoj dom snov predstavuje rozdielne avšak s každou stavbou domu sa skrýva mnoho dôležitých rozhodnutí. Ako sa teda vyhnúť najčastejším chybám?

 • Samotný projekt stavby, určite na ňom nešetrite! Je dôležité aby ste mu venovali čo najviac nielen z Vášho finančného ale aj časového fondu, predsa len nový dom by mal vydržať viac ako len jednu sezónu.
 • Určite využite konzultácie z architektom aby sa projekt čo najviac priblížil k Vášmu vysnenému ideálu.
 • Rozhodnite sa pre nadčasový dizajn a nenechajte sa zlákať sezónnymi trendami aby ste svoje rozhodnutie neskôr neoľutovali.
 • Jedným z najdôležitejších hľadísk je určite energetická trieda. Zvážte diverzifikáciu zdrojov vykurovania, vhodný výber materiálov spojených práve s nižšími nákladmi na energie.
 • Pozor na financie!!! Konkrétna predstava o rozpočte je jednoznačne kľúčovým faktorom, nechcete predsa aby sa projekt niekoľkonásobne predražil, respektíve sa vzdialil od prvotného cenového odhadu.
 • Ak si vyberiete hotový projekt domu myslite na to, že ak sa rozhodnete k dodatočným zmenám napríklad v nosnej konštrukcii, je možné, že sa celková cena projektu výrazne zvýši.